تئاتر

تئاتر دریاچه قو

تئاتر دریاچه قو با کارگردانی رضا صابری از 26 آبان تا 26 آذر در مجموعه تئاتر ایرانشهر اجرا می شود.

تئاتر سوختن

تئاتر سوختن با کارگردانی علیرضا آرا از 26 آبان تا 26 آذر در مجموعه تئاتر ایرانشهر برگزار می شود.

تئاتر پارتی

تئاتر پارتی با کارگردانی آرش عباسی از 19 آبان تا 14 آذر در مجموعه تئاتر شهر - سالن سایه اجرا می شود.

تئاتر سگدو

تئاتر سگدو با کارگردانی عباس غفاری از 16 آبان تا 14 آذر در مجموعه تئاتر شهر - سالن سایه اجرا می شود.