خط مشی

خط مشی

ما خود را متعهد به موارد زیر می دانیم:
- بهبود مستمر خدمات و فرآیندها با تمرکز بر مدیریت زمان، هزینه و کیفیت خدمات
- تلاش در جهت افزایش رضایت ذینفعان (مهمانان و میزبانان)
- تعهد به رعایت قوانین و مقررات کشور
- ایجاد ارتباط بی واسطه میان میزبان و مهمان
- کاهش هزینه سفر گردشگران
- کمک به اقتصاد خانوار میزبانان
- کمک به ارتقا فرهنگ گردشگری و میزبانی
- ارتقای فرهنگ حفظ محیط زیست
- تلاش در جهت آرمان های توسعه پایدار بر پایه حفظ محیط زیست
- استفاده از ابزار های نوین در راستای توسعه کسب و کار
- ارتقا فرهنگ پرسنل سفرپین و میزبانان مرتبط
- پاسخگویی و پذیرش مسئولیت خطاهای احتمالی در چارچوبی که قانون، عرف و اخلاق بر عهده سفرپین گذاشته است.

همچنین سفرپین خود را متعهد به رعایت قواعد جامعه باز می داند. جامعه ای که در آن روابط به دور از تبعیض های قومی، جنسیتی، زبانی و مذهبی استوار است. از این رو ما همواره از کلیه مهمانان و میزبانان خود می خواهیم که به افکار، گرایشات، عبادات، مذهب و اصول اخلاقی یکدیگر احترام بگذارند و آنان را به رسمیت بشناسند. در حالی که معتقدیم سفرپین نمی تواند در زمینه هماهنگی بین افراد مستقیما قواعدی را برقرار سازد ولی امید داریم تا از امکانات خود در راستای همدلی و درک فرهنگ ها، آداب و رسوم و همزیستی مسالمت آمیز و توسعه آن تلاش کنیم.
پیوستن به سفرپین به عنوان مهمان و یا میزبان به معنی تبدیل شدن به بخشی از یک جامعه پویا و مسالمت آمیز است. جامعه ای که در آن تفسیر، تفتیش عقاید، تعصب، نژاد پرستی و نفرت جایی ندارد. جامعه ای که میزبان و مهمان باید قواعد و قوانین منطقه ای و کشور را در آن رعایت نمود و هر یک خود مسئول عدم پایبندی به آن باشند. جامعه ای که در آن میزبان و مهمان به یکدیگر و قوانین احترام گذاشته حتی اگر باورها و دیدگاه های متفاوتی داشته باشند. احترام به نژاد، زبان، رنگ، قومیت، ملیت، دین، هویت جنسیتی و حریم شخصی اولویت سفرپین در این حوزه می باشد.