جهت استفاده از امکانات نقشه، مکان یاب(GPS) دستگاه خود را روشن کنید و یا نشانگر مکان را بر روی نقطه موردنظر خود قرار دهید.